الگوهاي طرح درس

الگوهاي طرح درس

الگو شماره 1

کاربردعملي طراحي آموزشي در تهيه طرح درس-

از الگوي طراحي آموزشي مي توان در موارد مختلف براي برنامه ريزي آموزشي و اجراي تدريس در کلاس درس استفاده کرد.يک مورد استفاده از آن در برنامه ريزي کلي و سالانه تدريس يک ماه درسي در ابتداي هر سال تحصيلي مي باشد.

در واقع برنامه ريزي سالانه يا طرح کلي عبارت از تقسيم محتواي يک ماده درسي به مراحل و قدمهاي مناسب ومشخص در رابطه با برنامه وهدفهاي آموزشي آن ماده درسي است. يکي ديگر از استفاده هاي الگوي طراحي در تدوين وتنظيم فعاليت هاي لازم براي تدريس يک درس يا تهيه طرح درس روزانه براي يک يا چند جلسه تدريس است.


 

 

 

 

 

طرح درس عبارت است از برنامه ريزي وسازمان دادن به مجموعه فعاليت هائي که معلم در رابطه با هدفهاي آموزشي محتواي درس وتوانائيهاي دانش آموزان براي يک زمان مشخص تدوين مي کند. براي آشنائي بيشتر براي هر مورد يک نمونه طرح بعنوان راهنمائي ذيلا" ارائه مي شود. باشد که دانشجويان عزيزنمونه هاي مختلف و متنوعي متناسب با موقعيت آموزشي و ذوق و ابتکار خود تهيه نمايند


طرح کلي سالانه

(جدول زمانبندي محتوا وساير فعاليت هاي سالانه يک ماده درسي ) براي تهيه طرح کلي بايد در ابتداي هر سال تحصيلي بر اساس اصول معين بين هدفهاي آموزشي ومحتوايدرس و برنامه هفتگي درس تطابقي بوجود آيد وترتيبي اتخاذ گردد که مجموعه فعاليت هاي آموزشي به موقع وبدون وقفه انجام شود و به نتيجه مطلوب برسد.از مزاياي اين برنامه ريزي آنستکه روزهائي که در طي سال تحصيلي تعطيل رسمي است از روي تقويم سالانه محاسبه واز کل روزهاي برنامه درسي در سال تحصيلي کسر مي گردد.


براي محاسبه تعداد روزهاي واقعي برنامه درسي در سال تحصيلي بايستي علاوه بر تعطيلات رسمي ،ايام امتحانات ،فعاليت هاي فوق برنامه مانند بازديدها و گردشهاي علمي و فرصت لازم براي دوره کردن پايان سال درس و غيره نيز

پيش بيني و به حساب آيد .

به طور کلي يک طرح درس کلي با در نظر گرفتن مراحل ونکات زير تهيه مي شود .(به طرح نمونه شماره 1 مراجعه شود)


مرحله1-نوشتن هدف کلي از آن ماده درسي-

هدف کلي هر درس را با توجه به محتواي کلي درس وبا رعايت نکاتي که در مباحپ تدوين هدفها و همچنين الگوي طراحي آموزشي مطرح شده است مي نويسيم . ممکن است هدف کلي درس در کتابهاي روش تدريس هر درس نوشته شده باشد در اينصورت بايد هدف کلي را از روي آن استخراج کرد . در مثال بالا پاسخ روش به اين سئوال که

(( هدف کلي از تدريس کتاب علوم سال اول راهنمائي چيست )) ما را به مقصود نزديک مي کند.

 


مرحله2 –تقويم طرح کلي-

تقويم طرح کلي را مي توان براي يک سال تحصيلي و يا سه دوره سه ماهه با محاسبه تعداد هفته ها،روزها وساعتي که

در طول سال تحصيلي براي تدريس در برنامه هفتگي وجود دارد،تهيه کرد .

مثلا"فرض مي کنيم براي تدريس درس درس علوم تجربي درس اول راهنمائي

4 ساعت يا دو جلسه در هفته برنامه وجود داشته باشد بر اين اساس در تقويم طرح کلي براي تدريس درس علوم درهفته 2 جلسه ، در هر ماه 8 جلسه و به عبارت ديگر در هر ثلث تحصيلي (سه ماه) حدود 24 جلسه درس بدون احتساب تعطيلات رسمي و ايام امتحانات وغيره فرصت موجود است که با کسر روزهاي تعطيل مصادف با برنامه تعداد روزها و جلاساتي که براي تدريس باقي مي ماند مشخص مي شود .


مرحله 3-تقسيم محتواي درس –

براي تقسيم محتواي درس مراحل زير دنبال مي شود :3-1-تقسيم محتواي درس وسصاير فعاليت هاي آموزشي به سه دوره سه ماه از سال تحصيلي با احتساب فرصت لازم براي دوره کردن درس در آخر سال تحصيلي .اگر براي مثال همان درس علوم سال اول راهنمائي را در نظر بگيريم مشاهده مي شود که کتاب علوم مزبور داراي 7 فصل است و هر فصل آن


از 3 يا 4گفتار تشکيل شده است . يکي از تقسيم بنديهائي که براي آن مي توان در نظر گرفت تقسيم بندي ذير است .

                              

سه ماه اول                       فصلهاي 1و2و3

سه ماه دوم                       فصلهاي 4و5و6

سه ماه سوم                      فصلهاي 7بانضام دوره کردن کامل درسهاي کتاب

 

قابل ذکر است که اين تقسيم بندي بايد در بر گيرنده جنبه هاي کيفي وکمي آموزشي باشد .

3-2-تقسيم محتواي فصلها ومباحث و ديگر فعاليت ها به واحدهاي کوچکتر درسي يا محتوائي مناسب با تک تک جلسات درس در طول هر سه ماه از سال تحصيلي در ارتباط با ساير فعاليت ها و ايام تعطيل

منبع:http://moallem-90.blogfa.com

علیرضارضایی

/ 0 نظر / 14 بازدید